Trong khoảng Our Mission

Câu trả lời nằm ở "sự hợp tác"

Chìa khóa của sự hợp tác là tạo ra giá trị theo cách hoàn toàn mới như là làm việc với những người có nền tảng khác nhau.

Thật may, nhờ có công nghệ, chúng ta có thể kết nối bất cứ ai ở bất cứ nơi nào vào bất cứ thời gian nào. Kể từ giờ, việc chủ động sử dụng công nghệ đó nhằm tạo ra 'giá trị mới' bằng sự hợp tác trong nhóm là điều hết sức cần thiết.

Tuy nhiên, phần lớn thế giới gặp khó khăn với 'sự hợp tác' và 'cách thức làm việc mới' vốn tạo ra sự hợp tác.

Đó là lý do chúng tôi cho ra đời Phương tiện truyền thông, TEAM JOURNAL. Chúng tôi mong muốn trải rộng 'sự hợp tác' và 'cách thức làm việc mới' ra toàn thế giới.

Từ đó, chúng tôi thúc đẩy sự hợp tác.

Sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra thêm nhiều cơ hội để nâng cao sự hợp tác trong mọi đội ngũ trên thế giới.